Deromegruppens Miljöpolicy

Deromegruppen ska - genom att ständigt arbeta för en förbättrad miljö - påverka och bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveckling.

Målsättningen som skall prägla vårt miljöarbete är att:

 • alltid framhålla och understryka den positiva inverkan på klimatet och på naturens eget kretslopp som uppnås genom användning av skog och trä i alla dess former.
 • sträva efter en effektiviserad energiförbrukning och en hushållning av resurser.
 • minska och på sikt upphöra med användningen av skadliga och miljöfarliga ämnen.
 • i vår verksamhets ständiga förbättringsprocess alltid beakta den miljö- och klimatpåverkan som uppstår.

 
Detta skall vi uppnå genom att:

 • våra insatser styrs av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det innebär att vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas för att uppnå ständiga förbättringar, där varje bolag ansvarar för att miljöpolicyn efterlevs och att miljöarbetet utvecklas.
 • tillse att alla medarbetare har kunskap och motivation för att på ett engagerat sätt utföra arbetsuppgifterna miljömässigt och ansvarsfullt.
 • ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter, leverantörer och allmänhet, som innebär att vårt miljöarbete väl uppfyller förekommande kundönskemål, lagar och övriga myndighetskrav.
 • som träförädlande industri och förbrukare av skoglig råvara, verka enligt de krav och intentioner som ställs på ett miljöcertifierat skogsbruk och så långt möjligt är, förvissa oss om att råvaran inte kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.
 • kontinuerligt arbeta för att de produkter vi tillverkar eller säljer och att de material som ingår i dem, skall vara möjliga att återanvända, återvinna eller slutligt omhänderta med minsta möjliga resursanvändning och utan att det ger skadlig påverkan på klimat eller miljö.
 • minimera uppkomsten av avfall och så långt möjligt är, återvinna våra restprodukter till nya produkter eller ny energi samt i vår verksamhet verka för att förebygga föroreningar i alla dess former.
   

Deromegruppens miljöarbete skapas genom alla medarbetares engagemang.

k-e signatur.jpg

Karl-Erik Andersson, Koncernchef