skoglig policy

Policy för Derome Skogs verksamhet

SYFTE OCH OMFATTNING

Vi ska tillgodose våra kunders krav på råvaruförsörjning samtidigt som vi ska bedriva ett uthålligt skogsbruk med hög avkastning av såväl råvara som natur- och kulturmiljövärden.

Vi ska ständigt sträva efter att minska företagets miljöbelastning genom kretsloppstänkande, resurssnålhet, återvinning samt miljövänlig teknik och utbildning av företagets medarbetare. 
 
Vi ska utbilda och informera våra medarbetare och även informera skogsentreprenörer, transportörer, kunder och leverantörer för ett miljöriktigt agerande i enlighet med fastställda mål.
 
Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC'™ och FSC® krav och intentioner och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från; 

  • olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, 
  • nyckelbiotoper, 
  • skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, 
  • skogar där höga bevarandevärden är hotade, 
  • genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning. 

  
Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Vi ska ha ett umgänge med allmänheten, massmedia samt övriga intressenter, som kännetecknas av öppenhet och dialog. 

Underskrift_Magnus_Andersson.jpg

Karl-Erik Andersson, Koncernchef