Certifiering FSC® och PEFC™

Visar ditt ansvar för miljön och en hållbar framtid.

Att certifiera din skogsfastighet innebär att miljöhänsynen dokumenteras och du visar omvärlden att fastigheten sköts på ett ansvarsfullt och naturvårdsanpassat sätt. Därmed stärks träets konkurrenskraft som miljövänligt material. Din skog är alltid viktig för Derome, men som dubbelcertifierat har den ett ännu högre värde eftersom den då blir intressant för hela kedjan inom träindustrin.

Certifiera din skog
Att certifiera sig som leverantör till Derome Skog, har i dagslägen inga direkta kostnader. Praktiskt innebär det att man dokumenterar naturvårdshänsynen och bevarar dessa för framtiden, fast också att skogen brukas produktionsmässigt riktigt och att gällande lagstiftning följs.

FSC® 
Står för Forest Stewardship Council. Svenska FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Systemet är frivilligt och globalt. FSC®tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen.

PEFC™
Står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Svenska PEFC™ är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna; skogsproduktion, miljö och sociala intressen.

Din skog är grunden för Deromes verksamhet
Allt fler köpare av den sågade färdigvaran vill ha garantier att virket kommer från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk. Huvuddelen av Sveriges skog är idag certifierad och även största delen av det timmer Derome köper och avverkar. Vi hjälper gärna dig som ännu inte certifierat din skog att göra det. Som tack betalar vi en certifieringspremie per levererad volym. 

För mer information om certifiering kontakta din lokala virkesinköpare.