Dikning

Skyddsdikning eller dikesrensning.

När du skall förbereda dikning ta alltid först kontakt med en av Derome Skogs inköpare eller Skogsstyrelsen. Ingen form av markavvattning i skogsmark får ske utan godkännande från behörig myndighet. Begär samråd minst sex veckor innan arbetet ska påbörjas.  Skyddsdikning  
Görs enbart för att dränera ettt tillfälligt överskott av vatten. Skyddsdikning är en tillfällig åtgärd och de dikena ska inte rensas senare.
 

Dikesrensning
Görs i befintliga diken då vattenflödet under årens lopp har stoppats upp genom att material har rasat ner från kanterna eller förts med vattnet. Om dikets funktion inte längre fungerar, kan det leda till förumpning och minskad syresättning av vattnet i marken. Detta hämmar tillväxten på din skog.