Plantor

Plantering med eller utan markberedning.

All plantering skalll alltid ske inom tre år efter avverkning enligt skogvårdslagen. Väljer du att plantera direkt efter avverkning utan markberedning i det färska riset, kallas det för grönrisplantering. Vi rekommenderar nästan alltid markberedning där det är rätt förutsättningar, detta ger oftast en bättre etableringsförutsättning för plantorna.

Normalt brukar man rekommendera antal plantor med 2 000 till 2 500 per hektar. I södra Sverige är barrotsplantor den mest förekommande och i norra Sverige används täckrotsplantor. Utöver dessa finns det olika varianter av pluggplantor. Derome förmedlar plantor av såväl svenska-, och nordostprovienser samt plantagefrön. Kontakta våra virkesinköpare för vilken planta som passar bäst för din mark.

Barrotsplanta
En av födelarna med denna planta är att den oftast är flerårig vilket innebär att stammen är grövre. Detta minskar risken för att den skall dö vid eventuella angrepp från snytbaggar.

Täckrotsplanta 
Fördelar är bland annat den enkla hanteringen och en lägre totalkostnad vid nyetablering av ett bestånd. Här behövs oftast markberedning innan plantering. Dock är denna planttyp känsligare för angrepp av snytbaggar och viltbetning.

Pluggplanta
Är en mix av täckrotsplanta och barrotsplanta. Den odlas först som täckrotsplanta och sätt sedan ut i det fria för att växa sig grövre likt en barrotsplanta. Resultatet blir en planta med förhållandevis koncentrerat rotsystem. Plantans fördel är oftast att den växer bra i etableringsfasen och står sig bra mot övrig konkurrerande vegetation.