Sälja skog - En lönsam affär

Tjäna mer på en personlig relation. Vi gör ett gemensamt besök på din fastighet och diskuterar allt från åtgärder till affärer.

Att vara skogsägare är att vara företagare. Som företagare är det viktig att kontinuerligt göra investeringar. Att äga skog handlar om att göra investeringar som innebär att den långsiktiga avkastningen höjs i samband med framtida virkesuttag. Ett bra planeringsverktyg för dina investeringsbeslut är en skogsbruksplan. Genom att löpande hålla planen aktuell är det lättare att göra rätt åtgärder för ett lönsamt skogsbruk.

För att din skog ska ha möjlighet att ge bästa uthålliga avkastning är det viktigt att alla åtgärder är väl genomtänkta och utförs i rätt tid. Slutavverkningen är starten på en ny generation som börjar med en väl genomförd markberedning och fullbordas med en omsorgsfull plantering. Som plantmaterial väljer du gran eller tall beroende på ståndorten. Nästa åtgärd är röjning, som är en långsiktig investering. Åtgärden påverkar skogsbeståndets utveckling och gör att tillväxten läggs på träd med bäst utvecklingsmöjligheter. Genom att gallra skogen med jämna mellanrum kan du påverka beståndets kvalitet i önskvärd riktning och lägga över tillväxten på rätt stammar. Andra långsiktiga och ekonomiskt lönsamma investeringar som du kan göra på din fastighet är byggande av skogsbilvägar och dikesrensning.

Derome har ett utbildningsprogram för våra virkesinköpare. Målet är att vi ska kunna ge dig som skogsägare ännu bättre råd kring lönsamma investeringar i din skogsfastighet. Passa därför på att ta kontakt med din skogliga kontaktperson inom Derome för att göra ett gemensamt besök på din fastighet och diskutera allt från skötselåtgärder till affärer.