Insekter

Liten men gör stor skada

Granbarkborren
Den allvarligaste skadegöraren i din granskog är granbarkborren. Den angriper granstammar och kan yngla både i stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk och tjock bark. Får den tillfälle att massföröka sig, efter en stormfällning där virket lämnats i skogen, kan den lägga ägg i helt friska träd. Ofta räcker det med ett kraftigt angrepp för att döda din värdefulla granskog. Granbarkborren börjar svärma redan vid plus arton grader under våren. Är vädret gynsamt sker ofta flera svärmingar under året. 

Skogshygien - få bort stormfällda granar i tid
Den viktigaste åtgärden för att undvika skador av granbarkborren är därmed att upparbeta färska vindfällda granar. I synnerhet om vindfällena ligger öppet, eller halvöppet, i hyggeskanter och gläntor. Om granarna ligger kvar i skogen under maj och juni kan granbarkborren yngla av sig i dem. Sådant virke måste transporteras bort från skogen senast den 1 augusti. Granvindfällen som duger till sågtimmer bör av ekonomiska skäl upparbetas och transporteras till sågverken redan innan april, då en annan skadeinsekt svärmar, nämligen den randiga vedborren.

Tips!

  • Du som har vindfälld skog - ta kontakt med din inköpare direkt.
  • Inventera din skog efter nedblåsta träd och markera på en karta var de finns. 
  • Skriv kontrakt med din inköpare. Då kan vi hjälpa till och ta hand ditt timmer för. 
  • Självverksam - Kontakta oss för rätt aptering.
  • Håll koll på skogen under våren och fram till hösten efter barkborreskadade träd.

 

Snytbaggen
Denna bagge lever i hela landet. Den näringsgnager speciellt på skogsplantor av tall, gran och andra barrträd och orsakar skador för flera miljoner årligen. Snytbaggeskador är som störst på våren-försommaren de första två till tre åren efter en avverkning. En annan stor skadeperiod är på hösten cirka året senare och/eller på våren då de nykläckta snytbaggarna gör sitt näringsgnag innan de flyger för att leta upp nya hyggen. Färska kalhyggen är den idealiska platsen för snytbaggen eftersom larverna utvecklas i stubbar och rötter av barrträd.

Det finns hjälp -kontakta din inköpare 
Det finns ett antal sätt att skydda plantorna. Markbered och sätt plantan i bar mineraljord. Skyddsbehandla plantor mekaniskt eller kemiskt. 

 

 

120130_Granbarkborre_frilagd.jpg

Granbarkborren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115440948_12QA1QlQ.jpg

Snytbagge